Koncepce

Hlavní úkoly a cíle zaměření v práci s mládeží MRS

 • prostřednictvím mládeže věnovat pozornost ochraně životního prostředí a čistoty vod, upozorňovat na porušování zásad ochrany přírody a čistoty vod
 • vytvářet podmínky pro uspokojování zájmů a potřeb mladých rybářů pestrou a zajímavou činností v kroužcích (využívání filmů, počítačových programů, literatury, účastí mládeže při hospodářských činnostech MO – výlovy, výtěry, co se dělá s rybou než se dostane jako násada do revíru)
 • organizovat letní rybářská soustředění a tábory se zaměřením na prohloubení odborných návyků při sportovním rybolovu, nácviků rybolovných technik s důrazem na zacházení s rybami a dodržováním RŘ.
 • činnost rybářských kroužků organizovat tak, aby co nejlépe uspokojovala zájmy dětí, aby doplňovala jejich znalosti a návyky získané ve škole
 • zveřejňovat dosahované výsledky v oblasti práce s mládeží prostřednictvím rybářského tisku
 • práce s mládeží musí odpovídat předpisům a zákonům

Zdůvodnění

Zájmová činnost v rybářském kroužku je prováděna na základě vlastního zájmu dětí o přírodovědnou činnost . Smyslem tohoto zájmu je prohloubení zájmu o přírodu a podchycení jejich volného času. Na základě jejich individuálního zájmu je třeba rozvíjet a prohlubovat vědomosti, rozvíjet charakterové vlastnosti každého jedince a připravovat a vychovávat si své případné nástupce.

Zřizování kroužků

 • Rybářské kroužky jsou zřizovány při Základních školách v oblasti spadající pod působnost MO , zřizovatelem je MO MRS Třebíč.
 • MO jmenuje vedoucí rybářských kroužků a organizuje školení a přípravu vedoucích rybářských kroužků.
 • Vedoucí rybářských kroužků řídí vedoucí odboru mládeže při výboru MO MRS.
 • MO vytváří podmínky pro činnost vedoucích rybářských kroužků a jejich technické a metodické zabezpečení.

Pracovní náplň funkcí:

Vedoucí odboru mládeže při výboru MO MRS

Je členem výboru MO MRS a je volen z řad zvolených funkcionářů výboru MO na výroční členské schůzi MO na volitelné období.
Je řízen odpovědným pracovníkem Rady MRS a předsedou MO nebo tajemníkem MO.

Odpovědnost:

 • výchovu mládeže po stránce odborné a sportovně rybářské, včetně účasti mládeže na rybářských akcích a závodech pro ně pořádaných
 • za vypracování ročních plánů činností s mládeží v kroužcích včetně finančního rozpočtu
 • za vedení evidence mládeže v rybářských kroužcích
 • za spolupráci s odpovědným pracovníkem Rady MRS
 • za organizování akcí pro mládež pořádaných MO
 • za vyhodnocení práce vedoucích kroužků a plnění plánovaných činností
 • za školení vedoucích rybářských kroužků

Spolupracuje:

 • s jednotlivými vedoucími kroužků na vytipování případných adeptů do funkcí praktikantů vedoucího rybářského kroužku a tyto pak vedou jako případné adepty na vedoucí RK.
 • při zabezpečování akcí pro rybářskou mládež spolupracuje s rodiči mladých rybářů , se základními školami a se sponzory.

Řídí:

 • činnost rybářských kroužků
 • pravidelně ( 2x ročně) svolává porady vedoucích rybářských kroužků
 • organizuje školení vedoucích rybářských kroužků

Vedoucí rybářského kroužku

Je členem MO MRS a je jmenován MO
Je řízen vedoucím odboru mládeže MO MRS

Odpovědnost:

 • výchovu mládeže po stránce odborné a sportovně rybářské, včetně účasti mládeže na rybářských akcích a závodech pro ně pořádaných
 • za plnění ročních plánů činností s mládeží v kroužcích
 • za vedení evidence mládeže v rybářských kroužcích a vedení evidence docházky
 • za spolupráci s ostatními vedoucími RK a vedoucím odboru mládeže
 • za organizování akcí pro mládež pořádaných MO
 • za plnění plánovaných činností
 • zúčastňuje se školení vedoucích rybářských kroužků
 • zúčastňuje se porady vedoucích rybářských kroužků

Spolupracuje:

 • s vedoucím odboru mládeže MO MRS
 • s jednotlivými vedoucími kroužků na vytipování případných adeptů do funkcí praktikantů vedoucího rybářského kroužku a tyto pak vedou jako případné adepty na vedoucí RK
 • při zabezpečování akcí pro rybářskou mládež spolupracuje s rodiči mladých rybářů, se základními školami a se sponzory

Řídí:

 • organizuje činnost RK v souladu s plánem činností tak, aby co nejlépe uspokojovala zájmy dětí, aby doplňovala jejich znalosti a návyky získané ve škole

Školení vedoucích RK

 • základy první pomoci
 • rybářský řád a změny ryb. řádu
 • zakázané způsoby rybolovu (např. zakázané způsoby sestavení udice, samosek)
 • co je třeba pro organizování rybářských soustředění (tábora) – organizace, vyúčtování, požadavky legislativy

Charakteristika vedoucí RK

Základním předpokladem pro práci s dětmi jsou především:

vztah k dětem – má každý z nás kdo chce pracovat s mládeží, snaží se porozumět dětské duši, poznat jejich zájmy, odhadnout stupeň jejich chápání a umění jednat s dětmi taktně a spravedlivě. Musíme přihlížet k duševnímu stavu, věkovým zvláštnostem a povaze dětí.

zásadovost jednání – je dalším předpokladem úspěšné práce. Vedoucí si musí vždy své jednání důkladně rozmyslet a pak trvat na jeho splnění. Jeho rozhodnutí však musí být správné . Měl by být čestný, pravdomluvný a spravedlivý ke všem stejně, přitom by se neměl bát přiznat chybu, musí dokázat se k ní přiznat a napravit ji.

autoritu vedoucího – nelze získat pouze přikazováním a poukazováním na to, že on je vedoucí a ostatní ho musí neustále poslouchat. Spravedlivý a zásadový vedoucí si vybuduje přirozenou autoritu u dětí pouze dobrovolnou kázní a vedením dětí k samostatnosti a odpovědnosti za jim svěřené úkoly a tím , že jim dokáže připravit zajímavý a pestrý program činnosti v kroužku.

zodpovědnost vedoucího – bere každý z nás na sebe již tím, že pracuje s dětmi, které nám svěřili rodiče. Jakoukoli akci nejen v klubovně, ale i v přírodě musíme důkladně promyslet a připravit tak, abychom byli zabezpečeni i po stránce dodržování bezpečnostních předpisů pro práci s mládeží ( tyto předpisy jsou k nahlédnutí na každé základní škole). Každý z vedoucích si musí být vědom jakého výsledku chce s dětmi dosáhnout a tomuto podřídit dění a práci v kroužku.

Základní didaktické zásady pro práci s dětmi

srozumitelnost – děti musí porozumět tomu co jim říkáme. Volíme proto takovou formu přednášek, aby odpovídala obecným znalostem podle věku a schopností chápání dětí.

přiměřenost – práci v kroužku je nutno připravovat tak, aby odpovídala tělesným a duševním schopnostem věkového složení celého kolektivu. V žádném případě není možné vyžadovat to na co děti nestačí.

kolektivnost – mládež ráda pracuje v kolektivu, proto se snažíme o zapojení všech jedinců do práce tak, aby úkoly byly plněny společně podle schopností a možností jedinců.

systematičnost – zde si musíme uvědomit , že učit děti je nutno od nejjednodušších základů a pak postupovat ke stále složitějším tématům a ukázkám. Nemůžeme chtít ihned, aby děti vše znaly okamžitě, musíme se k problémům stále vracet a opakovat!

názornost – je vhodné pokud to lze doplňovat přednášky v kroužku názornými ukázkami a to nejen týkajícími se RT, ale přednášky doplňovat ukázkami fauny a flory (film, video)

dětská aktivita – tuto podporujeme a rozvíjíme výchovou k samostatnosti, přidělováním přiměřených úkolů, ale plnění těchto úkolů je nutné důsledně kontrolovat a vyhodnocovat. Musíme si uvědomit, že každý jedinec je rád pochválen, ale jen za odpovědnou práci.

jednota výchovného působení – to není prázdná fráze, nikdo z vedoucích totiž nemůže něco jiného přednášet a jinak se chovat mimo kroužek.

Musíme se připravit na to, že postoje dětí jsou otevřené a velmi kritické. Jejich chápání je zejména odkázáno na přebírání zkušeností od dospělých a čekají, že jim ukážeme a předvedeme vždy něco nového a zajímavého tak, aby se nenudily. Uznávají autoritu vedoucího pokud má k nim taktní , ale přísný přístup a vystupuje jako jejich starší kamarád, který toho více zná a umí a je ochotný je toto naučit. Nesmí však zklamat jejich důvěru!Vedoucí musí být jejich ochráncem a přítelem, kterému mohou se svěřit i se svými případnými dětskými problémy a čekají, že jim vedoucí dokáže v jejich problému pomoci.

Práva mládeže 8 až 15 roků – členů kroužků MO MRS

 • účast na činnosti zájmových kroužků
 • žádat informace o činnosti kroužku
 • účastnit se akcí pořádaných pro členy kroužků
 • žádat o vydání povolenky k rybolovu po absolvování rybářského kroužku a po splnění všech příslušných předpisů a po splnění závěrečných testů a pohovorů z teoretických a praktických znalostí.

Povinnosti mládeže 8 až 15 roků – členů kroužků MO MRS

 • dodržovat zákonné předpisy – Rybářský řád a Stanovy MRS
 • vystříhat se všeho, co narušuje dobrovolnou kázeň v kroužku, při akcích pořádaných pro členy mládeže MRS a při sportovním rybolovu
 • při výkonu rybářského práva mít sebou doklady předepsané k rybolovu
 • zúčastňovat se práce a schůzek kroužku

Kárná opatření

 • Kárná opatření jsou shodná s opatřeními pro členy MRS.
 • O uplatnění výchovných opatření u mládeže do 15 roků rozhoduje vedoucí odboru mládeže MO.
 • O uplatnění kárných opatření rozhoduje kárná komise MO na základě návrhu vedoucího kroužku a s rozhodnutím seznamuje kolektiv kroužku.