Jak se stát rybářem

 

MRS, z.s., pobočný spolek Třebíč je držitelem pověření organizováním výchovy, výuky a ověřování kvalifikačních předpokladů pro vydání prvního rybářského lístku a vystavováním osvědčení o vykonání zkoušky.

 

1.) Žadatel o členství u pobočného spolku Třebíč musí absolvovat následující kroky a úkony:

  1. Navštívit sídlo pobočného spolku Třebíč, Poušov 966, a požádat o přijetí za člena vyplněním přihlášky;
  2. Na základě rozhodnutí výboru o přijetí za člena uhradit zápisné a členský příspěvek na příslušný kalendářní rok;
  3. Požádat o prodej povolenky dle vlastního výběru za cenu pro „členy“. K získání povolenky je nutno předložit platný rybářský lístek.

Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“, nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku.

Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku vydávají po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb právnické osoby, pověřené ministerstvem zemědělství ČR k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku.

 

2.) Jako nečlen:

  1. Navštívit kteréhokoliv prodejce povolenek MRS – pobočný spolek Třebíč;
  2. Požádat o prodej povolenky dle vlastního výběru za cenu pro nečleny;
  3. Předložit platný rybářský lístek.